Meteen naar de inhoud
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Verhuis Experts B.V. is een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70823065, gevestigd aan de Fruitweg 25 (2525 KG) te Den Haag.

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Particulier: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Particulier die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
 5. Dienstverlener: de natuurlijke persoon die diensten aan opdrachtgever aanbiedt, hierna: Verhuis Experts B.V.
 6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of verrichten van Diensten door Dienstverlener.
 7. Diensten: de diensten die Verhuis Experts B.V. aanbiedt zijn: diverse verhuisdiensten voor bedrijven en particulieren, schoonmaakdiensten en ontruiming.
 8. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door Verhuis Experts B.V. ter zake de door de klant aangevraagde diensten.
 9. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
 10. Website: de website, die Verhuis Experts B.V. gebruikt is www.verhuisbedrijfexperts.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Verhuis Experts B.V., elke overeenkomst tussen Verhuis Experts B.V. en Opdrachtgever en op elke dienst die door Verhuis Experts B.V. wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Verhuis Experts B.V. aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Verhuis Experts B.V. is gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Verhuis Experts B.V. is overeengekomen.
 4. .Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De offerte die via Verhuis Experts B.V. uitgebracht wordt is kosteloos, vrijblijvend en een schatting. Aan deze offerte kunnen geen rechten worden ontleend.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Dienstverlener heeft aanvaard.
 3. Het accepteren van de vrijblijvende offerte dan wel opdracht geven tot verhuizing houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 4. Indien Opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Verhuis Experts B.V. zal Verhuis Experts B.V. de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk Aanbod is maximaal een maand geldig, daarna kan Verhuis Experts B.V. B.V. niet meer aan een aanbod gehouden worden.
 5. Verhuis Experts B.V. kan pas met de uitvoering van een overeenkomst van opdracht aanvangen, nadat per mail de opdrachtbevestiging met inbegrip van de van toepassing verklaring der algemene voorwaarden van Verhuis Experts B.V. akkoord is gegeven door opdrachtgever en deze acceptatie door Verhuis Experts B.V. is ontvangen. Indien partijen een voorschotbetaling zijn overeengekomen zal de uitvoering van de overeenkomst door Verhuis Experts B.V. bovendien pas plaatsvinden na ontvangst van het overeengekomen voorschotbedrag.
 6. Elk aanbod van Verhuis Experts B.V. is vrijblijvend en kan te allen tijde worden ingetrokken, zelfs onverwijld na acceptatie ervan door opdrachtgever.
 7. Verhuis Experts B.V. is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 8. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Verhuis Experts B.V. aan Opdrachtgever.
 9. Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor bedrijven. Indien de diensten binnen de bedenktermijn van 14 dagen ter beschikking gesteld worden en direct na aanschaf geleverd worden is Opdrachtgever gehouden om de verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten conform de betalingsvoorwaarden te voldoen.
 10. In een offerte of op de website wordt het standaard uurtarief, of welke eenheidsprijs dan ook, altijd vermeld exclusief heffingen, vergunningen en exclusief andere bijkomende kosten.
 11. Bij acceptatie van een offerte door de Opdrachtgever welke gebaseerd is op arbeidsuren, zal achteraf na de verhuizing de daadwerkelijk aantal gemaakte uren door de Opdrachtgever afgerekend moeten worden. Arbeidsuren worden per half uur naar boven afgerond.
 12. Verhuis Experts B.V. hanteert een toeslag van honderdvijftig(150)% van de normale uurloon van €26,- per uur op het moment dat er langer dan acht (8) uren op een dezelfde dag gewerkt wordt. Verhuis Experts B.V. hanteert dan een uur tarief van €39,- per uur per verhuizer.

Artikel 4 – Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Verhuis Experts B.V. een overeenkomst is afgesloten, eindigt de overeenkomst op het moment dat de dienst en/of het product is geleverd. Indien Opdrachtgever en Verhuis Experts B.V. een overeenkomst tot bewaarneming zijn aangegaan in het kader van de opslag van zaken van Opdrachtgever, wordt deze overeenkomst aangegaan voor tenminste één week, en kan Opdrachtgever deze overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van een week opzeggen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd, dan is dit nimmer als een fatale termijn te beschouwen voor Verhuis Experts B.V., tenzij die termijn uitdrukkelijk schriftelijk als een fatale termijn is bestempeld.
 3. Wanneer de fatale termijn is verstreken of er vertraging is opgelopen zal er niet direct een mogelijkheid tot korting op factuur zijn. Wanneer dit het geval is zal dit altijd in wederzijds overleg met opdrachtgever en Verhuis Experts B.V. zijn welke schriftelijk is overeengekomen.
 4. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Verhuis Experts B.V. ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 5. De overeenkomst van opdracht kan door beide partijen tussentijds worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van 5 werkdagen
 6. De opdrachtgever mag de overeenkomst zonder reden, zoals bedoeld in lid 2 en 3, te allen tijde annuleren. De opdrachtgever is Verhuis Experts B.V. daarvoor wel een schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot dertig dagen voor de overeengekomen verhuisdatum is Verhuis Experts B.V. gerechtigd om een schadevergoeding in rekening te brengen van 15 procent van de overeengekomen verhuisprijs. Bij annulering tot veertien respectievelijk zeven dagen voor de verhuisdatum is Verhuis Experts B.V. gerechtigd om een schadevergoeding van ten hoogste 50 respectievelijk 75 procent van de verhuisprijs in rekening te brengen. Bij annulering binnen zeven dagen voor de verhuisdatum is ten hoogste de volledige verhuisprijs verschuldigd.
 7. Opdrachtgever dient in alle tijden rekening te houden met omstandigheden die zich ongepland voor kunnen doen waardoor er vertraging kan voorkomen zoals Verkeersdrukte en wegafsluitingen. Verhuis Experts B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen die zich voor hebben gehad met als oorzaak een ongeplande gebeurtenis.
 8. Opdrachtgever dient ter alle tijden Verhuis Experts B.V. op de hoogte te stellen van gebeurtenissen rond om de plek waar er verhuisd gaat worden bijv. wegafsluitingen of evenementen die invloed kunnen hebben op de vooraf gemaakte plan van aanpak voor de verhuizing door Verhuis Experts B.V. Ook dient de opdrachtgever de verhuizing volledig voorbereid te hebben voor transport tenzij er montage en/of inpak werkzaamheden in de offerte afgesproken zijn. Bij gebreke heeft Verhuis Experts B.V. het recht extra kosten in rekening te brengen of eventueel de opdracht te staken en/of te verzetten naar een andere datum. Bij annulering in zulke gevallen of het staken van de opdracht heeft Verhuis Experts B.V. het recht volledige bedrag bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Bij het verzetten van de verhuisdatum heeft Verhuis Experts B.V. het recht minimaal de annuleringskosten van €150,- honderdvijftig euro plus administratiekosten van €101,- honderd en een euro in rekening te brengen.
 9. Tevens heeft Verhuis Experts B.V. een tijdslot van drie (3) uren voor aankomst. Dat wilt zeggen dat wanneer met welke reden dan ook de aankomst vertraagd wordt maar wel binnen drie (3) uren wordt gearriveerd, voor alsnog is Verhuis Experts B.V. niet aansprakelijk. De Opdrachtgever kan pas beroep doen op een vergoeding of annulering als Verhuis Experts B.V. meer dan drie (3) uren later is gearriveerd dan voorheen overeengekomen.
 10. In geval Verhuis Experts B.V. gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zijn de vorderingen van Verhuis Experts B.V. op de opdrachtgever onmiddellijk na de ontbinding opeisbaar. In dat geval is Verhuis Experts B.V. op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor ontstaan
 11. De Verhuis Experts B.V. behoud de mogelijkheid opdrachten te weigeren wanneer dit gevaar voor personeel kan opleveren. Denk hierbij aan zware kluizen, betonnen meubelen en piano’s.
 12. Zowel Opdrachtgever als Verhuis Experts B.V. kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Verhuis Experts B.V. nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 5 – Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Verhuis Experts B.V. is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Verhuis Experts B.V. gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 6 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn voor bedrijven in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen, voor particulieren is de prijs inclusief btw. Indien Verhuis Experts B.V. op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, zullen hiervoor bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten) gerekend worden.
 2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Verhuis Experts B.V. gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
 4. Opdrachtgever is gehouden om de diensten van Verhuis Experts B.V. te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag voorafgaande de verhuizing volledig te voldoen.
 5. In geval van overeengekomen afspraak is het mogelijk om de kosten van de verhuizing in maximaal twee delen te betalen. De voorwaarde is om de helft van het volledige bedrag voorafgaand aan de dienst te betalen en de andere helft maximaal twee weken nadat de diensten zijn opgeleverd. Hiervoor is een fee van toepassing van 25 procent van het offerte bedrag. Opdrachtgever is verplicht om akkoord te gaan met deze fee wanneer gebruik wenst gemaakt te worden van deze optie en daarvoor dient schriftelijk een overeenkomst getekend te worden. Opdrachtgever dient deze kosten per factuur te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Verhuis Experts B.V.
 6. Indien Opdrachtgever een opdracht en/of overeenkomst nadat deze door Verhuis Experts B.V. is bevestigd, annuleert, krijgt Opdrachtgever het reeds betaalde bedrag volledig teruggestort, behoudens het hierna bepaalde. Bij annuleren tot 30 dagen voordat de verhuizing wordt uitgevoerd heeft Verhuis Experts B.V. het recht 15 procent van het volledige overeengekomen bedrag in te houden en de rest terug te storten. Bij annuleren tot 14 dagen voordat de verhuizing wordt uitgevoerd heeft Verhuis Experts B.V. het recht 50 procent van het volledige overeengekomen bedrag in te houden en de rest terug te storten. Bij annuleren tot 7 dagen voordat de verhuizing wordt uitgevoerd heeft Verhuis Experts B.V. het recht 75 procent van het volledige overeengekomen bedrag in te houden en de rest terug te storten. Bij annulering korter dan 7 dagen voor de uitvoering van de dienstverlening conform de overeenkomst, heeft Verhuis Experts B.V. het recht volledige (100%) in het overeengekomen reeds betaalde bedrag in te houden en eventueel de restant van het bedrag in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever is niet toegestaan facturen met elkaar te verrekenen mits dat schriftelijk of digital is overeengekomen met Verhuis Experts B.V.

Artikel 7 – Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting, is Opdrachtgever (indien Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim en zal Opdrachtgever een nadere schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag te voldoen. Wordt hierna niet betaald, is Opdrachtgever in verzuim.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Verhuis Experts B.V. zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente (zijnde tenminste 5% per jaar) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Verhuis Experts B.V. meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Verhuis Experts B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Bij de uitvoering van de diensten is Verhuis Experts B.V. niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Verhuis Experts B.V., is Opdrachtgever gehouden om dien overeenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 3. Bij de uitvoering van (oplevering) schoonmaakdiensten, is Opdrachtgever verplicht om de betreffende zaak bezemschoon op te leveren, voordat Verhuis Experts B.V. begint met de uitvoering van de schoonmaakdiensten. Verhuis Experts B.V. brengt extra kosten in rekening voor de meer werkzaamheden die verricht moeten worden om de zaak bezemschoon te krijgen.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Verhuis Experts B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, aan Verhuis Experts B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Verhuis Experts B.V. zijn verstrekt, heeft Verhuis Experts B.V. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Verhuis Experts B.V. is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Verhuis Experts B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Verhuis Expert is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Verhuis Experts B.V. bekend was.

Artikel 9 – (Op)Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, (de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Verhuis Experts B.V.) of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Verhuis Experts B.V. recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Verhuis Experts B.V. bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Verhuis Experts B.V. gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 4. Verhuis Experts B.V. spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Verhuis Experts B.V..
 5. De aard van de werkzaamheden van Verhuis Experts B.V. brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Verhuis Experts B.V. nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Verhuis Experts B.V..

Artikel 10 – Opslag

 1. Verhuis Experts B.V. plaatst de verhuisgoederen van Opdrachtgever zelf in de opslag en laadt deze uit voor Opdrachtgever. Verhuis Experts B.V. levert de verhuisgoederen af aan het door Opdrachtgever opgegeven adres, op de overeengekomen datum.
 2. Opdrachtgever en Verhuis Experts B.V. controleren de inventarislijst van de verhuisgoederen voor de overdracht, welke inventarislijst door Opdrachtgever ondertekend wordt.
 3. Indien Opdrachtgever de verhuisgoederen niet op het afgesproken tijdstip ophaalt, hij weigert de verhuisgoederen in ontvangst te nemen of er beslag is gelegd op de verhuisgoederen is gelegd, is Verhuis Experts B.V. gerechtigd om deze verhuisgoederen voor rekening en risico van Opdrachtgever bij een derde op te slaan in een daarvoor geschikte bewaarplaats, een en ander conform artikelen 8:1197 en 8:1198 BW. De kosten hiervan zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Verhuis Experts B.V. geleverde zaken, blijven eigendom van Verhuis Experts B.V. totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Verhuis Experts B.V. gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Verhuis Experts B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Voor het geval dat Verhuis Experts B.V. zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Verhuis Experts B.V. of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verhuis Experts B.V. zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
 5. Verhuis Experts B.V. heeft het recht om de door Opdrachtgever aangekochte product(en), onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Verhuis Experts B.V.. Nadat Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Verhuis Experts B.V. de aangekochte producten alsnog zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen leveren aan Opdrachtgever.
 6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komt voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan Verhuis Experts B.V. worden vergoed door Opdrachtgever.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en Risico overgang

 1. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden op en om de locatie, inclusief parkeer, vervoerruimte, vergunningen en ontheffingen voor de verhuiswagens, verhuisliften en personeel zodanig te organiseren en de te vervoeren goederen zodanig te verpakken, dat de Verhuis Experts B.V. in staat wordt gesteld de opdracht schadeloos en binnen aanvaardbare omstandigheden uit te voeren, tenzij anders schriftelijk afgesproken.
 2. De opdrachtgever dient zelf vergunningen en ontheffingen voor de opdracht aan te vragen bij de gemeente (dit kan via de digitaal loket en dient meestal 10 dagen van tevoren worden aangevraagd). Indien dit niet het geval is, mag Verhuis Experts B.V. de opdracht weigeren of gebeurt de opdracht op risico van de opdrachtgever. Verhuis Experts B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade hierdoor en kosten door nalatigheid van de opdrachtgever zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn en dienen per direct betaald te worden vanaf de datum waarop de kosten en schades zijn ontstaan.
 3. Verhuis Experts B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade jegens opdrachtgever, indien deze schade is ontstaan ten gevolge van het verstrekken door opdrachtgever van onjuiste informatie en/of ondeugdelijke materialen.
 4. Verhuis Experts B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens anderen dan opdrachtgever, en wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor de financiële gevolgen van eventuele dergelijke aanspraken van derden.
 5. Verhuis Experts B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en welke schade dan ook door bedrijfsstagnatie van opdrachtgever.
 6. De opdrachtgever heeft een verplicht eigen risico van €250-, tweehonderdvijftig, per schade, indien de schade aantoonbaar is veroorzaakt door Verhuis Experts B.V..
 7. Antiek valt buiten de dekking van de verzekering van Verhuis Experts B.V. Opdrachtgever dient voor zijn/haar antieke spullen zelf zorg dragen voor een daarvoor bestemde inboedel verzekering. Bij geen enkele schade aan antieke spullen van de opdrachtgevers is Verhuis Experts B.V. aansprakelijk en zal de opdrachtgever een eigen inboedelverzekering moeten inschakelen.
 8. De inboedel van de opdrachtgever dient transportwaardig verpakt te zijn door de opdrachtgever zelf, tenzij anders van tevoren overeengekomen in de opdracht (de inhoud van bijvoorbeeld een verhuisdoos dient zodanig ingepakt te zijn dat losse items elkaar niet kunnen beschadigen). Kleine voorwerpen dienen op voorhand in gesloten dozen zijn verpakt (tenzij van tevoren anders overeengekomen in de opdracht). Verhuis Experts B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan de door de opdrachtgever vooraf verpakte materialen mits de verhuizer vooraf aan het transport kan zien dat het materiaal onbeschadigd is en nadrukkelijk aangeeft dat het materiaal transportwaardig is verpakt.
 9. Verhuis Experts B.V. werkt uitsluitend met ervaren verhuizers. Indien andere dan bij Verhuis Experts B.V. medewerkers meehelpen met het uitvoeren van de opdracht, dan valt elke geleden schade veroorzaakt door onze medewerkers of derden aanwezig, niet onder de aansprakelijkheid van Verhuis Experts B.V.. De inboedel die in de vrachtwagen geplaatst worden door iemand anders dan het verhuispersoneel zijn niet verzekerd.
 10. Enige vertraging kan optreden door het uitlopen van een verhuizing, fileproblemen, slechte weersomstandigheden, verkeerd geparkeerde voertuigen. Verhuis Experts B.V. is hiervoor niet aansprakelijk en de kosten voor de wachttijd zijn altijd ten laste van de opdrachtgever.
 11. In geval van schade dient de opdrachtgever in aanwezigheid van de verhuizers deze schade te specificeren en dit schriftelijk vaststellen. De aansprakelijkheid vervalt na het vertrek van de verhuizers en indien deze niet schriftelijk is vastgesteld. Tevens dient deze schade schriftelijk gemeld te worden bij kantoor.
 12. Opdrachtgever mag onder geen beding aan schuldvergelijk doen. Factuur dient ten alle tijd te worden vereffend ongeacht er schade is ontstaan. Schade dient achteraf met kantoor geregeld te worden.
 13. Schade aan planten, aquariums, dieren, trapzalen, antiek en vloeren blijft uitgesloten van de aansprakelijkheid van de Verhuis Experts B.V. uitgesloten (Indien anders in de opdracht overeengekomen).
 14. Bij schade dient opdrachtgever ten alle tijde de originele bon te sturen van het beschadigde artikel. Wanneer de originele bon niet beschikbaar is, dient opdrachtgever bij de leverancier een waarde bewijs op te vragen.
 15. Bij schade is de opdrachtgever verplicht mee te werken aan de schade procedure van Verhuis Experts B.V.. Zoals een vergelijk van schade laten doen door een door Verhuis Experts B.V. aangewezen schade-expert.
 16. Bij takelen met touw en blok, is het noodzakelijk dat wij bij de hijsbalk kunnen, dit is uw verantwoordelijkheid. Takelen is vanaf 2016 op eigen risico. Alle schades ten gevolge van takelen zijn
 17. Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, goederen en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Verhuis Experts B.V. gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Verhuis Experts B.V. de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@verhuisbedrijfexperts.nl.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Verhuis Experts B.V. verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Verhuis Experts B.V. tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Verhuis Experts B.V. op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 14 – Opschorting

 1. Verhuis Experts B.V. heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.
 2. Verhuis Experts B.V. is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Verhuis Experts B.V. is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 15 – Overmacht

 1. Verhuis Experts B.V. is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Verhuis Experts B.V. wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Verhuis Experts B.V., (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Verhuis Experts B.V. zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur of materialen, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) natuurrampen, (vii) oorlog en terroristische aanslagen, (viii) algemene vervoersproblemen en (ix)overige situaties die naar het oordeel van Verhuis Experts B.V. buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid.

 1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Verhuis Experts B.V. leidt tot aansprakelijkheid van Verhuis Experts B.V., is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten, indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of er anderszins schade is ontstaan. Enkel in het geval dat Verhuis Experts B.V. de aansprakelijkheid toekent mag er vergoeding verhaald worden door de opdrachtgever en anders niet.
 2. Verhuis Experts B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Verhuis Experts B.V. geleverde diensten.
 3. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Verhuis Experts B.V. per gebeurtenis uitkeert.
 4. Verhuis Experts B.V. is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 5. Verhuis Experts B.V. is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur.
 6. Verhuis Experts B.V. staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Verhuis Experts B.V. verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Verhuis Experts B.V. sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.
 8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Verhuis Experts B.V. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Verhuis Experts B.V. binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 17 – Geheimhouding

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Verhuis Experts B.V. berusten uitsluitend bij Verhuis Experts B.V. en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om de informatie die Verhuis Experts B.V. in het kader van de advisering en uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever heeft gedeeld, waaronder verstaan, maar niet beperkt tot alle tekeningen, ontwerpen en schema’s te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuis Experts B.V..
 3. Indien daartoe verzocht, is Opdrachtgever gehouden om deze gegevens op eerste verzoek van Verhuis Experts B.V. aan terstond aan Verhuis Experts B.V. te retourneren.

Artikel 18 – Geheimhouding

 1. Verhuis Experts B.V. en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Verhuis Experts B.V. op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Verhuis Experts B.V. zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Verhuis Experts B.V. niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Verhuis Experts B.V. en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Verhuis Experts B.V. verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Verhuis Experts B.V. van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Verhuis Experts B.V. voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Verhuis Experts B.V. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Verhuis Experts B.V. of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@verhuisbedrijfexperts.nl met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Verhuis Experts B.V. de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Verhuis Experts B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Verhuis Experts B.V. en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Verhuis Experts B.V. kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Verhuis Experts B.V. en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag.

Artikel 22 – Verbod overname personeel

 1. Het is opdrachtgever verboden gedurende de periode waarin opdrachtnemer werkzaamheden voor opdrachtgever verricht alsmede gedurende een periode van 12 maanden na afloop daarvan, een of meer personeelsleden van opdrachtnemer in dienst te nemen dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten op straffe van betaling aan opdrachtnemer van een vergoeding van € 5000,-, vijfduizend, onverminderd het recht van opdrachtnemer om nakoming te vorderen
Bel mij terug
close slider
Bel mij terug

Plan een terugbelmoment in